Tr İstanbul Ankara Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11 +90-553-238-03-35 Pzt - Cmt 9:00-18:30 +90-212-483-26-11
#165
TÜV İndeksi
ISO 20022
Standartlar
İLETİŞİM
BORADEN Hizmetlerimiz Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Hizmetlerimiz

Şirketlerin sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmesi için yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesinde ve teknoloji ile desteklenmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Şirketi Yönetim Danışmanlığı hizmetleri şirketlerin genel yönetim süreçlerinin değerlendirilerek geliştirilmesi, yönetim etkinlilerinin artırılması faaliyetlerini kapsamaktadır. Yönetim biliminin temel fonksiyonları olan şu 5 faaliyeti değerlendiririz:

• Planlama
• Organizasyon
• Yürütme
• Koordinasyon
• Kontrol

Bugüne ve geleceğe uygun yönetim stratejilerinizin gözden geçirilmesi, belirlenmesi ve uygulanması için sizinleyiz.
Yeni Kurulan işletmeler ister şahıs firması olsun, ister şirket olsun belirli bir potansiyele ulaştıktan veya diğer nedenlerden dolayı, ya ön muhasebe ya da genel muhasebelerinin kendi işletme adreslerinde yürütülmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç zamanında tespit edilmeyip gerekli tedbir ve düzenlemelere gidilmedi takdirde firma için istenmeyen durumlar ortaya çıkması ihtimali artmaktadır.

Firmaların ön muhasebe veya Genel Muhasebe sistemlerinin güncel muhasebe ilke ve muhasebe standartlarına uygun olarak kurulması ve işler hale getirilmesini sağlamak.

Ön Muhasebe veya Genel Muhasebe konusunda yeterli bilgi birikimine sahip elemanların temin edilip, yetiştirilmesi ve işletmelere tam zamanlı veya kısa süreli çalışma biçiminde hizmet vermelerini sağlamak.

Firmaların kendi yapılarına uygun bilgisayar yazılımları hakkında raporlar hazırlanması ve sunulması veya mevcut yazılımları mevcut ise ilgili yazılımların firma açısından değerlendirilmesi ve raporlanması.

İşletmede daha önceden kurulmuş Muhasebe sisteminin işlerliğinin denetlenmesi ve ilgililere raporlanması.

Ön Muhasebe veya Genel Muhasebe sistemi içerisinde istihdam edilmiş personele güncel konular hakkında bilgiler aktarıp çalışanların güncel mevzuata haiz olmalarını sağlamak,

Firmaların kurulan veya daha önceden kurulmuş olan ön muhasebe veya genel muhasebe sistemleri hakkında düzenli denetlemeler yaparak raporlar hazırlayıp ilgililere raporlamak.

[tag][tab=Kredi Yapılandırma Danışmanlığı]
BORADEN’in küresel yapılanması sayesinde sağladığımız benzersiz yerel/uluslararası ölçekteki bankalar ve diğer finans kurumları ile yıllar içerisinde geliştirdiğimiz ilişki bağlantılarımızla müşterilerimizin finans piyasalarına ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Kredi veren kuruluşlardan tamamen bağımsız yapımız sayesinde, müşterilerimizin hedefleri doğrultusunda yönetim danışmanlığı, vergi ve riskin yönetimi gibi konularda müşterilerimize uyumlu çözümler sunuyoruz.[/tab]

[tab=Kurumsal Check-Up]
Küreselleşen ve hızla değişen iş dünyasında giderek büyüyen şirketler her geçen gün daha fazla finansal kaynağa ihtiyaç duymakta olup, dışa açık ve rekabetçi şirketler ulusal ve uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmek ve finansal zorlukları ortadan kaldırmak için yeni stratejilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda, günümüzde şirket birleşmeleri başvurulabilecek en etkin çözüm yollarından birisi olarak tercih edilmektedir. Şirket birleşmeleri sonucunda firmalar daha önce girilmemiş yeni pazarlara girerken, mevcut ürün ve hizmetlerine yenilerini eklemektedir. Birleşme sonrası elde edilen büyük ölçekli yapı, maliyetleri azaltırken pazar payını ve gücünü arttırmaktadır. Yeni bir pazara girmenin en hızlı yolu var olan bir şirketin devralınması ile gerçekleşmektedir. Birleşme yoluyla sağlanan stratejik büyüme aynı zamanda örgütlenmede de önemli tasarruf ve avantajlar da sağlamaktadır. Vergisel avantaj en önemlilerinden bir tanesidir.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır;

• Satın alma öncesi vergi planlaması;
• Alternatif satın alma yapılandırmalarının (birleşme, varlık yada hisse alımı v.b.) vergi etkilerinin incelenmesi
• Vergi riski değerlendirmesi ("tax due diligence")
• Projenin değerlendirilmesi sürecinde vergi ile ilgili fırsatların belirlenmesi;
• Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması;
• Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar v.b.) en etkin şekilde kullanımı;
• Diğer taraflar ile (satıcı vs. alıcı) vergi ile ilgili konuların görüşülmesinde destek olunması;
• Uluslararası sorunlara vergisel olarak etkin çözümler önerilmesi (nakit aktarımı, alım/satım giderlerinin yansıtılması v.b.);[/tab]

[tab=Süreç ve Sistem Kurulum Danışmanlığı]
Kuruluş pazarlamadan satışa, üretimden stok yönetimine, yeni ürün geliştirmeden müşteri şikayetlerine cevap vermeye, ambalajlamadan sevkiyata kadar daha iyi iş süreçlerine sahip olmadıkça, mevcut süreçlerini geliştirmedikçe rekabet şansını yitirmektedir. Zira muhtemelen rakipleri de iş süreçlerini iyileştirmeye çalışıyor.

İş süreçlerinin belirlenmesi, aralarındaki ilişkinin ve sıranın tanımlanması, katma değer yaratmalarına göre önem derecelerine ayrılması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesi süreç yönetiminin ve sistem kurulumunun genel kapsamını oluşturmaktır.[/tab]

[tab=Mevzuat Uyum Sorgulaması]
Kuruluşunuzun bulunduğu sektöre özgü, verilen hizmet türüne ve sunulan ürünlere göre iş süreçlerini sürdürebilmesi ve bu sırada beklenen standartları karşılayabilmesi ve standartlara uyum sağlayabilmesi için kuruluşların oluşturulmuş kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve standartlar çerçevesindeki mevzuat ve gereksinimlere uyum sağlamaları gerekiyor.

• Faaliyet gösterilen sektöre ilişkin iyi yönetim uygulamalarına uyumun sağlanması,
• Uyulması gereken mevzuatın belirlenmesi,
• Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması,
• Şirketin iç yönetim politikalarının oluşturulması,
• Şirketin kişisel verilerin korunması politikalarının hazırlanması ve mevzuata uyumunun sağlanması,
• Şirketin taraf olduğu ticari işlemlerin mevzuata uyumunun denetlenmesi[/tab]

[tab=Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi]
İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, makine ve tesisatı, yıllık üretim ve tüketim kapasitesi bilgileri gösteren bir belgedir.

• Kapasite raporu; Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kamu kuruluşları ve Bakanlık kayıtlarına giriş yapmak için kullanılmaktadır.
o Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;
o Yatırım Teşvik Belgesi ve kapatmalarında
o Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve kapatmalarında,
o Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
o Resmi ve özel ihalelerde,
o Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
o Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
o Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
o İmalatçı belgesi alımında,
o Vergi incelemelerinde,
o Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve taahhütlerin kapatılmasında,
o İndirimli tarifeden elektrik kullanımı ve Sanayi Sicil Belgesi alımında,
Kullanılmaktadır.
• 6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir. Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?

o İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
o Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
o Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
o Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
o Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.[/tab][/tag]

Hizmetlerimiz


Sorunuz mu var?

Her konuda bize danışmak için iletişim numaramız veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.

MURAT DEMİRTAŞ
TTK İşlemleri Bölüm Yöneticisi

+90 (555) 997-27-54
+90 (212) 483-26-11
ttk@boraden.com.tr

TALEBİNİZİ İLETİN

Paylaşın